CALENDARIO DE PRAZOS

(Curso 2023/24)

ALUMNADO CON TÍTULOS UNIVERSITARIOS DE SISTEMAS EDUCATIVOS ALLEOS AO EEES NON HOMOLOGADOS OU NON DECLARADOS EQUIVALENTES POLO MINISTERIO COMPETENTE:

 • Preinscripción: do 13 de febreiro ao 14 de abril.
 • Matrícula: do 1 de xuño ao 8 de xuño.

ALUMNADO CON TÍTULOS UNIVERSITARIOS DE SISTEMAS EDUCATIVOS DO EEES OU HOMOLOGADOS OU DECLARADOS EQUIVALENTES POLO MINISTERIO COMPETENTE: 

 • PRIMER PRAZO:  
 • Preinscrición: do 1 maio ao 26 de xuño.
 • Matrícula: 1º chamamento do 22 – 26 de xullo; 2º chamamento do 28 – 31 de xullo, 3º chamamento do 18-20 de agosto.

 • SEGUNDO PRAZO:  
 • Preinscrición: do 22 agosto ao 28 agosto.
 • Matrícula: 1º chamamento del 13 – 17 de setembro; 2º  chamamento del 19 – 20 de setembro.

 • TERCER PRAZO:  
 • Preinscrición: do 26 setembro ao 4 outubro.
 • Matrícula: 18 outubro ao 23 outubro.


PREZO E NÚMERO DE PRAZAS

Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.


591€

Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España ou na UE.


913€

Número de prazas: o número de prazas ofertadas para o curso 2023/24 é 30.


PROCEDEMENTO

 • A solicitude de preinscrición poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan na plataforma da UDC.
 • A matrícula na UDC para alumnos novos pódese facer aquí ou se é un alumno que continúa estudos na UDC, pódese facer desde a Secretaría Virtual do Estudante.
 • As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica e certificación oficial de idiomas B1 en castelán ou galego se fose necesario.


BOLSAS E AXUDAS

Existe un sistema de bolsas e axudas para o estudantado que o necesite. Os distintos criterios, procedementos de solicitude e adxudicación e prazos, dependen do organismo que a convoca e do tipo de axuda (propias, autonómicas e estatais). Podes consultalas nas seguintes ligazóns:


REQUISITOS

Para acceder ao MIAS será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou doutro expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior que faculte no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de mestrado.

Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao espazo europeo de educación superior, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar este máster.

O sistema de admisión do alumnado realizarase de acordo cos criterios e procedementos establecidos na Universidade da Coruña, sempre seguindo os principios de obxectividade, imparcialidade, mérito e capacidade. As competencias en materia de admisión son responsabilidade da Comisión de Selección e Admisión de Estudantes, que terá a composición e funcións determinadas na Normativa de xestión académica do correspondente curso académico, que neste momento establece que estará constituída por tres membros do profesorado con docencia no máster, entre eles o/o coordinador/a, que presidirá a comisión, e o/o administrador/a do centro que custodiará a documentación recibida.

Os criterios de admisión basearanse nos seguintes aspectos:

 • Adecuación da titulación de acceso aos contidos do máster.
 • Expediente académico.
 • Experiencia profesional, de voluntariado, docente ou investigadora en actividades propias do ámbito da investigación social e a análise de datos.
 • Formación complementaria e outros méritos (coñecemento de idiomas, estadías no estranxeiro, achegas científicas ou outra formación).

O expediente académico terá un peso máximo do 70 % do total e os outros méritos un peso máximo do 30 %. Os criterios concretos para cada curso académico serán establecidos e publicados con anterioridade ao comezo dos períodos de preinscrición e matrícula.