CALENDARIO DE PRAZOS

(Curso 2024/25)

Prazo Anticipado:

ALUMNADO CON TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS QUE DAN ACCESO A ESTUDOS DE MÁSTER (titulacións tanto do EEES como alleas ao EEES, así como titulacións homologadas ou declaradas equivalentes polo ministerio competente).

 • Preinscrición: do 1 de febreiro ao 15 de maio.
 • Matrícula: do 27 de xuño ao 1 de xullo.

Prazo ordinario:

ALUMNADO CON TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS QUE DAN ACCESO A ESTUDOS DE MÁSTER QUE NON SOLICITASEN A ADMISIÓN NO PRAZO ANTICIPADO (titulacións tanto do EEES como alleas ao EEES, así como titulacións homologadas ou declaradas equivalentes polo ministerio competente)

 • Preinscrición: do 26 de xuño ao 10 de xullo.
 • Matrícula: do 30 de xullo ao 21 de agosto.

Prazo extraordinario:

ALUMNADO CON TFG E UN MÁXIMO DE 9 ECTS PENDENTES E

ALUMNADO TITULADO QUE NON SOLICITASE A ADMISIÓN NOS ANTERIORES PRAZOS

 • Preinscrición: do 26 de agosto ao 4 de setembro
 • Matrícula: do 20 ao 23 de setembro


PREZO E NÚMERO DE PRAZAS

Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.


591€

Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España ou na UE.


738,60€

Número de prazas: o número de prazas ofertadas para o curso 2024/25 é 30.


PROCEDEMENTO

 • A solicitude de preinscrición poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan na plataforma da UDC.
 • A matrícula na UDC para alumnos novos pódese facer aquí ou se é un alumno que continúa estudos na UDC, pódese facer desde a Secretaría Virtual do Estudante.
 • As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao máster e certificación académica e certificación oficial de idiomas B1 en castelán ou galego se fose necesario.


BOLSAS E AXUDAS

Existe un sistema de bolsas e axudas para o estudantado que o necesite. Os distintos criterios, procedementos de solicitude e adxudicación e prazos, dependen do organismo que a convoca e do tipo de axuda (propias, autonómicas e estatais). Podes consultalas nas seguintes ligazóns:


REQUISITOS

Para acceder a MIAS será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte no país expedidor do título para o acceso a ensinos de máster.

Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao EEES, sen necesidade da homologación dos seus títulos, despois de que a UDC comprobe que estes acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinos de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outros efectos que o de cursar os ensinos deste máster.

O sistema de admisión do alumnado realizarase #de acordo con os criterios e procedementos establecidos na Universidade da Coruña, sempre seguindo os principios de obxectividade, imparcialidade, mérito e capacidade. As competencias en materia de admisión son responsabilidade da Comisión de Selección e Admisión de Estudantes, que terá a composición e funcións determinadas na Normativa de Xestión Académica do correspondente curso académico, que neste momento establece que estará constituída por tres membros do profesorado con docencia no máster, entre eles o/a coordinador/a, que presidirá a comisión, e o/a administrador/a de o centro que custodiará a documentación recibida.

Os criterios de admisión basearanse nos seguintes aspectos:

 • Adecuación da titulación de acceso aos contidos do máster
 • Expediente académico
 • Experiencia profesional, de voluntariado, docente ou investigadora en actividades propias do ámbito da investigación social e a análise de datos.
 • Formación complementaria e outros méritos (coñecemento de idiomas, estancias no estranxeiro, achegas científicas ou outra formación).

O expediente académico terá un peso máximo do 70% do total, e os outros méritos un peso máximo do 30%. Os criterios concretos para cada curso académico serán establecidos e publicados con anterioridade ao comezo dos períodos de preinscrición e matrícula.

Nota sobre requisitos de idioma: Para alumnado procedente dun país de fala non hispana, será requisito indispensable acreditar un nivel de idiomas B2 en español, recoñecido por unha institución oficial.