PLAN DE ESTUDOS

O Máster Universitario en Métodos Avanzados de Investigación e Innovación na Análise Social (MIAS) da Universidade da Coruña, con modalidade presencial e a distancia, componse de 60 créditos distribuídos en 7 materias obrigatorias de entre 4,5 e 6 créditos cada unha e 4 materias optativas de 4,5 créditos ás que se lles suman as Prácticas Externas e o traballo de fin de máster de carácter obrigatorio. Estas materias distribúense en catro módulos centrados nos fundamentos da investigación social, as técnicas e os métodos de investigación e análise. A formación recibida nestes módulos complétase cunha estadía regulada nunha empresa, entidade non-gobernamental, organismo público, centro ou grupo de investigación, institución administrativa, económica ou profesional. A obtención do máster conclúe coa elaboración dun traballo de investigación orixinal (TFM) en que se definirá un problema e se destacarán os elementos de reflexión metodolóxica que caracterizan o traballo.


MÓDULO 0 «INTRODUCIÓN Á ESTATÍSTICA»

Este módulo, de nivelación, está composto por unha materia optativa de 4,5 créditos de introdución á estatística descritiva e inferencial, que permitirá un aproveitamento óptimo do máster por parte do alumnado que careza de formación previa en estatística. O comité de selección do Máster terá a capacidade de decidir que alumnado rexistrado no máster debe cursar este módulo de nivelación de forma obrigatoria (será opcional para o resto).

Denominación

Análisis Estadístico Descriptivo e Inferencial

Créditos

4,5

Carácter

OP

Cuatrimestre


MÓDULO 1 «FUNDAMENTOS AVANZADOS DA INVESTIGACIÓN SOCIAL»

Trátase dun módulo de carácter introdutorio aos aspectos e compoñentes máis avanzados da investigación social. Está composto por 2 materias de carácter obrigatorio (de 4,5 créditos cada unha), que se impartirán durante o primeiro cuadrimestre. Ao longo deste módulo introducirase ao alumnado nas principais estratexias de explicación e de integración de teoría e explicación dentro da investigación social aplicada aos retos sociais, económicos e políticos presentes, así como nos principios para o deseño e xestión eficiente de proxectos e equipos de investigación e os protocolos éticos e de protección de datos máis avanzados. Ademais, o alumnado iniciarase nos fundamentos da análise social a través da linguaxe R.

Denominación

Procesos y Diseños de la Investigación Social
Fundamentos del Análisis Social en R

Créditos

4,5
4,5

Carácter

OB
OB

Cuatrimestre


MÓDULO 2 «TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN E PRODUCIÓN DE DATOS SOCIAIS»

Este módulo presenta os principais avances producidos no ámbito das técnicas de recollida de información (cuantitativas, cualitativas, mixtas, participativas e prospectivas), no que respecta a novos escenarios de estudo (desde a crise demográfica ao cambio climático) e desenvolvemento de novas técnicas (ex.: enquisas multimedia, etnografías móbiles, método Q, método DELPHI, entre outros). Inclúense 2 materias obrigatorias de 6 créditos cada unha, que se impartirán no primeiro cuadrimestre.

Denominación

Técnicas de Investigación Cualitativas, Prospectivas y Participativas
Técnicas de Investigación Cuantitativas y Métodos Mixtos

Créditos

6
6

Carácter

OB
OB

Cuatrimestre


MÓDULO 3 «INNOVACIÓN NA ANÁLISE DE DATOS SOCIAIS»

Este módulo componse de 3 materias obrigatorias de 6 créditos cada unha que se impartirán entre o primeiro e o segundo cuadrimestre. Ao longo deste módulo o alumnado aprenderá interpretar e analizar a nivel avanzado a información recompilada, aplicando innovacións en distintas estratexias de análises clásicas como a análise etnográfica, a análise de contido, a análise do discurso, a análise estatística multivariante e a análise de redes sociais, e profundando en novos métodos de análises, como o uso de big data e a minaría de datos.

Denominación

Innovaciones en el Análisis de Datos Cualitativos
Análisis Estadístico Avanzado
Big Data para las Ciencias Sociales

Créditos

6
6
6

Carácter

OB
OB
OB

Cuatrimestre


MÓDULO 4 «APLICACIÓNS DA INVESTIGACIÓN SOCIAL ANTE OS RETOS DA SOCIEDADE»

Este módulo componse de 3 materias optativas (de 4,5 créditos cada unha), que se impartirán no segundo cuadrimestre. Estas materias consisten en seminarios de especialización en temáticas concretas, a través da familiarización con proxectos de investigación social básica ou aplicada, recentes ou en marcha, cos que o alumnado aprenderá elementos chave do proceso de produción de preguntas de investigación, elaboración de obxectivos, estratexias de identificación de problemas de investigación e reflexión canto ao alcance e impacto da investigación, en contextos concretos e ante retos específicos.

Denominación

Seminarios de Especialización Aplicada I: Género, Población y Migraciones
Seminarios de Especialización Aplicada II: Turismo, Urbanismo y Medio Ambiente
Seminarios de Especialización Aplicada III: Economía, Tecnología, Riesgo y Cambio Socio-cultural

Créditos

4,5
4,5
4,5

Carácter

OP
OP
OP

Cuatrimestre


MÓDULO 5 «PRÁCTICAS EXTERNAS» 

Contarán con 6 créditos que se cursarán durante o segundo cuadrimestre. As prácticas externas realizaranse por medio dun sistema de permanencia regulada nunha empresa, entidade non-gobernamental, organismo público, institución administrativa, económica ou profesional, ou centro de investigación (de carácter público ou privado). O obxectivo fundamental é que o noso alumnado aplique as aprendizaxes adquiridas durante os módulos 1, 2 e 3 nunha contorna profesional do seu interese directo, desenvolvendo ferramentas propias da investigación social.
O MIAS dispón, para a realización das prácticas externas e no marco da Facultade de Socioloxía da UDC, de máis de 60 convenios activos con diversas institucións que demandan na súa actividade a realización de diagnósticos especializados da realidade social ou empresarial.
Destacamos, a continuación, e atendendo ao seu sector de actividade, algúns dos centros conveniados:
 • Estudos de mercado e de consultoría: Edesga, Idease, Neurologyca Science & Marketing, Deloga e Quadernas Consultoría.
 • Xestión e goberno dixital: Consellaría de Cultura e Turismo (Xunta de Galicia), Instituto  de Estudos do Territorio (Xunta de Galicia), Instituto Galego de Estatística (Xunta de Galicia) e Consello da Cultura Galega..
 • Sustentabilidade social e ambiental: Cogami, Utaca, Fundación Mujeres, Valora Consultores, Repsol, Cruz Vermella Española e Ecos do Sur.
Ademais dos centros conveniados, o alumnado poderá propoñer á coordinación do Máster o interese pola realización de prácticas nun centro á súa elección. O alumnado do MIAS pode tamén realizar, a través do Programa Erasmus + ao que pertence a UDC, prácticas externas internacionais.


MÓDULO 6 «TRABALLO DE FIN DE MÁSTER» 

Co TRABALLO DE FIN DE MÁSTER, tamén de carácter obrigatorio e cunha extensión de 6 créditos, finalízanse os estudos do mestrado. Consistirá no estudo de calquera ámbito da investigación e análise social e estará dirixido, preferentemente, á resolución dun problema real. Para o seu desenvolvemento existirán dúas opcións:
 1. A realización vinculada a unha práctica desenvolvida no período de prácticas en empresas ou institucións.
 2. A realización dun proxecto de investigación orixinal partindo dunha idea propia ou a proposta do profesorado que dirixa o TFM.
Nel o alumnado demostrará a capacidade de elaborar, presentar e defender de maneira individual un exercicio orixinal de carácter profesional no ámbito da investigación e a análise social, como exemplo e síntese das competencias adquiridas nas ensinanzas do máster. Na súa elaboración aplicará as competencias adquiridas á realización dunha tarefa de forma autónoma, desenvolvendo unha estratexia propia para levalo a cabo. Así mesmo, planificará e utilizará a información necesaria para un proxecto ou traballo académico a partir dunha reflexión crítica sobre os recursos de información utilizados e será capaz de empregar as técnicas, habilidades e ferramentas necesarias para a práctica desta. Finalmente, o traballo comunicarase de maneira clara e eficiente en presentacións orais e escritas, adaptándose ao tema, ao tipo de público e aos obxectivos da comunicación.
 • Para impartir os contidos e avaliar os coñecementos adquiridos polo alumnado, cada materia empregará unha metodoloxía apropiada ás competencias que se haberán de adquirir e adaptada a cada un dos itinerarios formativos (presencial e a distancia). O método expositivo, baseado na lección maxistral e consistente na presentación de distintos temas co obxectivo de facilitar ao alumnado un conxunto de información con alcance concreto, empregarase nas actividades formativas relacionadas co “ensino teórico” (enfocada ao alumnado presencial), “visionamento de vídeos e consulta de material multimedia” (enfocada ao alumnado a distancia) e “lectura de material docente”, actividade formativa común a ambos os itinerarios.

  A través dun método práctico, exporanse exercicios, problemas ou proxectos en cada unha das materias, cuxa resolución requirirá a comprensión e aplicación de contidos teórico-prácticos adquiridos previamente. O alumnado pode traballar nestas actividades de forma individual ou en grupos, segundo as instrucións recibidas. Esta metodoloxía docente aplicarase a actividades formativas relacionadas co “ensino práctico” (enfocada ao alumnado presencial), “realización de prácticas de forma autónoma con seguimento do profesorado” (enfocada ao alumnado a distancia) e ás actividades “discusións”, “resolución de exercicios” “elaboración de traballos” e “aprendizaxe baseada en proxecto” (orientadas ás dúas modalidades).

  Nas titorías de seguimento, o profesorado atenderá o alumnado en sesións individualizadas ou en grupo, presenciais ou a distancia, dedicadas á orientación no estudo e á resolución de dúbidas sobre os contidos e actividades de cada materia.

  Como sistemas de avaliación poderanse utilizar a avaliación de exercicios e prácticas, a elaboración dun portfolio, a presentación oral, a observación directa do desempeño ou a elaboración dun póster.

 • Contarán con 6 créditos a cursar durante o segundo cuadrimestre. As prácticas externas realizaranse por medio dun sistema de permanencia regrada nunha empresa, entidade non gobernamental, organismo, institución administrativa, económica ou profesional, ou centro de investigación (de carácter público ou privado). O obxectivo fundamental é que o noso alumnado aplique as aprendizaxes adquiridas durante os Módulos 1, 2 e 3 nunha contorna profesional do seu interese directo, desenvolvendo ferramentas propias da investigación social.
  O alumnado en prácticas é aquel que, unha vez superado polo menos o 75% dos créditos ECTS da titulación, solicita formalmente a súa incorporación ao programa de prácticas, e recibe por parte da coordinación do MIAS a asignación correspondente da institución onde as realizará, o seu titor/a en a devandita institución, así como o/a titor/a que se encargará da súa supervisión académica.
  O MIAS dispón, para a realización das prácticas externas e no marco da Facultade de Socioloxía da UDC, de máis de 60 convenios activos con diversas institucións que demandan na súa actividade a realización de diagnósticos especializados da realidade social ou empresarial.
  Destacamos, a continuación, e atendendo ao seu sector de actividade, algúns dos centros conveniados:
  Estudos de mercado e de consultoría: Edesga, Idease, Neurologyca Science & Marketing, Deloga e Quadernas Consultoría.
  Xestión e goberno dixital: Consellería de Cultura e Turismo (Xunta de Galicia), Instituto de Estudos do Territorio (Xunta de Galicia), Instituto Galego de Estatística (Xunta de Galicia) e Consello da Cultura Galega.
  Sustentabilidade social e ambiental: Cogami, Utaca, Fundación Mujeres, Valora Consultores, Repsol, Cruz Vermella Española e Ecos do Sur. Tamén, o alumnado do MIAS pode realizar, a través do Programa Erasmus + ao que pertence a UDC, prácticas externas internacionais.
 • Co TRABALLO DE FIN DE MESTRADO, tamén de carácter obrigatorio e cunha extensión de 6 créditos, finalízanse os estudos do máster MIAS. Consistirá no estudo de calquera ámbito da investigación e análise social e estará dirixido, preferentemente, á resolución dun problema real. Para o seu desenvolvemento existirán dúas opcións:

  1. A realización vinculada a unha práctica desenvolvida no período de prácticas en empresas ou institucións
  2. A realización dun proxecto de investigación orixinal partindo dunha idea propia ou a proposta do profesorado que dirixa o TFM

  Nel o alumnado demostrará a capacidade de elaborar, presentar e defender de maneira individual un exercicio orixinal de carácter profesional no ámbito de a investigación e a análise social, como exemplo e síntese das competencias adquiridas nos ensinos do máster. Na súa elaboración, aplicará as competencias adquiridas á realización dunha tarefa de forma autónoma, desenvolvendo unha estratexia propia para levalo a cabo. Así mesmo, planificará e utilizará a información necesaria para un proxecto ou traballo académico a partir dunha reflexión crítica sobre os recursos de información utilizados e será capaz de empregar as técnicas, habilidades e ferramentas necesarias para a práctica da mesma. Finalmente, o traballo comunicarase de maneira clara e eficiente en presentacións orais e escritas, adaptándose ao tema, ao tipo de público e aos obxectivos da comunicación.